Tìm kiếm tin tức
Nghị quyết về việc sắp xếp thôn trên địa bàn xã Vinh Hiền
Ngày cập nhật 13/08/2019
Ngày 31/7/2019, Đảng ủy xã Vinh Hiền ban hành Nghị quyết số 57-NQ/ĐU về việc sắp xếp thôn Đông Dương chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn xã Vinh Hiền

Toàn văn nghị quyết như sau:

I. Tình hình, nguyên nhân và thực trang

1. Tình hình

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở như việc sắp xếp tổ chức bộ máy, quy định điều kiện, tiêu chuẩn của các thôn và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn nhằm sắp xếp tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Do đó, thực hiện hiệu quả hoạt động ở cơ sở được nâng lên một bước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình chính trị ở địa phương.

Tuy nhiên, do lịch sử để lại, một số thôn trên địa bàn xã có quy mô số hộ gia đình thấp hơn so với tiêu chuẩn quy định. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở các thôn đó vẫn phải bố trí đủ số lượng theo quy định. Do vậy, việc sắp xếp, sáp nhập các thôn chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định được xác định là chủ trương đúng đắn và rất cần thiết, đây là một trong các giải pháp để giảm số lượng thôn góp phần tinh gọn, giảm đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tạo điều kiện giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thôn trên địa bàn xã.

2. Nguyên nhân chủ yếu

Công tác tổ chức, hoạt động của thôn cũng còn nhiều tồn tại, bất cập, quy mô thôn nhỏ làm phát sinh tổ chức, tạo đầu mối, tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách, gây áp lực chi ngân sách địa phương, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Chi bộ, chi hội, đoàn thể, khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Từ thực tế nói trên, việc sắp xếp, sáp nhập để thành lập thôn mới trên địa bàn xã Vinh Hiền là phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng, đồng thời tạo sự gắn bó, củng cố sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư.

3. Thực trạng

Xã Vinh Hiền hiện có 7 thôn, gồm: Đông Dương, Hiền Hòa 1, Hiền Hòa 2, Hiền Vân 1, Hiền Vân 2, Hiền An 1 và Hiền An 2. Trong đó, thôn Đông Dương về dân số có 122 hộ, 502 nhân khẩu, căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ “hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố”; thôn Đông Dương chưa đạt 50% về số hộ (đối với các tỉnh miền Trung là 250 hộ). Ngoài ra, thôn Đông Dương còn có nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm tính ổn định cuộc sống của người dân gây khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền địa phương.

II. Phương án sắp xếp, sáp nhâp để thành lập thôn mới

Sáp nhập thôn Đông Dương vào thôn Hiền Hòa 1 để thành lập thôn mới, cụ thể:

- Dân số: 868 hộ, 3489 nhân khẩu;

- Diện tích tự nhiên: 636 ha, trong đó điện tích đất ở 20,71 ha, diện tích đất sản xuất 615,29 ha;

- Vị trí địa lý: Đông giáp thôn Hiền An 1; Tây giáp xã Vinh Hải; Nam giáp thôn Hiền Hòa 2; Bắc giáp biển Đông.

III. MỤc tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Mục tiêu

Sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV để giảm số lượng thôn từ đó giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn; góp phần giảm chi ngân sách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các thôn có quy mô số hộ gia đình chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định phải thực hiện trong năm 2019.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

- Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập các thôn đây là nội dung quan trọng góp phần tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII);

- Căn cứ Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và Đề án của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy xã, UBND các xã xây dựng Đề án, Kế hoạch sáp nhập thôn cho phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương.

- Bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn mới sáp nhập. Thực hiện đúng quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn khi thôi đảm nhiệm chức vụ, chức danh sau khi sáp nhập.

- Củng cố cơ sở vật chất sau khi sáp nhập thôn. Thôn trước khi sáp nhập đã có nhà văn hóa mà vẫn đáp ứng được sinh hoạt của cộng đồng dân cư thì tiếp tục sử dụng; sau khi sáp nhập, nếu cần cải tạo hoặc xây dựng mới thì trong Đề án sáp nhập thôn UBND xã phải dự kiến cụ thể vị trí, diện tích và nhu cầu kinh phí cần thiết để xây dựng mới hoặc cải tạo lại các thiết chế văn hóa.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Đảng ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để chỉ đạo quán triệt và tăng cường sự lãnh đạo, tạo sự thống nhất và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo và thực hiện của chính quyền địa phương.

2. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy để thể chế hóa về mặt nhà nước thành các nghị quyết, kế hoạch, Đề án để tổ chức thực hiện. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm Nghị quyết thực hiện  có hiệu quả cao nhất.

3. Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

4. Uỷ ban kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát, đôn đúc và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết lên Đảng ủy.

Huỳnh Thị Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 11