Tìm kiếm tin tức
Báo cáo kết quả kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp theo Nghị định số 160/2018/ND-CP
Ngày cập nhật 06/08/2019

     Thực hiện Công văn số 174/PCTT ngày 24/7/2019 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc báo cáo kết quả kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp theo Nghị định số 160/2018/ND-CP. Ngày 31/7/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2703/UBND-NN để triển khai thực hiện và có ý kiến như sau:

     - Giao trách nhiệm Phòng Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện triển khai nội dung theo đề nghị của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại Công văn nêu trên, hoàn thành trước ngày 09/8/2019.

     - Giao trách nhiệm UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị tại Công văn nêu trên gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện trước ngày 09/8/2019.

Văn Minh Đảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 14