Tìm kiếm tin tức
Xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã
Ngày cập nhật 30/08/2019

   Thực hiện công văn số 186/PCTT ngày 13/8/2019 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Ngày 23/8/2019, UBND huyện đã ban hành công văn số 3045 /UBND-NN để triển khai thực hiện và có ý kiến như sau:

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương thành lập, kiện toàn Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo quy định tại Nghị định số 1602/NĐ-CP ngày 29/11/2018, Nghị quyết số 76/NQQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ, chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2019.

   - Giao trách nhiệm Phòng Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện) tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực PCTT và TKCN cho các Đội xung kích cấp xã sau khi thành lập; đồng thời, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 30/10/2019.

Văn Minh Đảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4