Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt danh sách hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển (đợt 5)
Ngày cập nhật 27/08/2019

 

   Ngày 15 tháng 8 năm 2019, UBND huyện đã ban hành quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn huyện ( đợt 5).

   - Tổng số học sinh, sinh viên được hỗ trợ gồm:  125 đối tượng.

   Trong đó:

   + Đại học                                 :  36 đối tượng

   + Cao đẳng                              :  83 đối tượng

   + Trung cấp                             :    6 đối tượng

   - Tổng kinh phí hỗ trợ:            : 700.233.600 đồng

   (Bảy trăm triệu hai trăm ba mươi ba ngàn sáu trăm đồng )

   UBND huyện giao trách nhiệm:

   - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

   + Tiếp nhận thanh quyết toán, lưu giữ các hồ sơ hỗ trợ học phí học sinh, sinh viên thuộc đối tượng bị ảnh hưởng môi trường biển, chứng từ theo quy định.

   + Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập thủ tục cấp kinh phí chi trả hỗ trợ học phí học sinh, sinh viên thuộc đối tượng bị ảnh hưởng môi trường biển; tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả chi trảvà báo cáo quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại gửi Sở Tài chính và các ngành chức năng liên quan.

   - UBND các xã, thị trấn liên quan căn cứ Quyết định phê duyệt này thực hiện thông báo, niêm yết công khai theo quy trình, chịu trách nhiệm tổ chức chi trả hỗ trợ học phí học sinh, sinh viên. Đồng thời quyết toán kinh phí chi trả về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định Nhà nước.

Văn Minh Đảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6