Tìm kiếm tin tức
Tham mưu giải quyết các ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện
Ngày cập nhật 23/08/2019

   Ngày 15 tháng 8 năm 2019, UBND huyện Phú Lộc đã ban hành công văn số 2945/UBND-TH về việc tham mưu giải quyết các ý kiến của cử tri đã tiếp thu tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI.

   Theo đó: Để có cơ sở giải quyết những vấn đề đã tiếp thu tại kỳ họp, UBND huyện yêu cầu:

   1. Các cơ quan, đơn vị được phân công phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, nghiên cứu, tham mưu UBND huyện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp theo quy định của pháp luật.

   2. Nội dung tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đơn vị chủ trì tham mưu và đơn vị phối hợp gửi về UBND huyện bằng văn bản (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) và tập tin điện tử (qua địa chỉ hộp thư: ubndphuloc@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp, trình HĐND huyện theo quy định. Thời gian báo cáo cụ thể như sau:

   a) Đối với các nội dung vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần sự phối hợp, thực hiện đồng bộ của nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan; yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì chủ động rà soát, tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh, các Sở ngành cấp tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND huyện kế hoạch, văn bản chỉ đạo giải quyết: Hoàn thành trước ngày 20/9/2019.

   b) Đối với các nội dung yêu cầu chủ động triển khai thực hiện để giải quyết theo ý kiến của cử tri: Hoàn thành, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 30/10/2019;

Đồng thời, tiếp tục cập nhật tình hình, báo cáo UBND huyện (nếu có) trước ngày 20/11/2019.

   3. Trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao dẫn đến chất lượng báo cáo thấp hoặc không có kết quả để báo cáo tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI

Văn Minh Đảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4