Tìm kiếm tin tức
Hội nghị triển khai văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy.
Ngày cập nhật 13/08/2019
Sáng ngày 09/8, Đảng ủy xã Vinh Hiền tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai Chỉ thị 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lâm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy triển khai nội dung Chỉ thị 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Văn Phùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã triển khai nội dung Kết luận 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Kết luận 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội và hội nhập quốc tế; Kết luận 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội và hội nhập quốc tế và thông tin với Hội nghị về tình hình biển đông hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã triển khai nội dung Quy định 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam và Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

Đồng chí Nguyễn Ân, Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy triển khai nội dung Kết luận 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việc triển khai kịp thời nội dung các văn bản mới nhằm giúp cán bộ, đảng viên trên toàn đảng bộ nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy, của huyện; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân, nắm rõ, hiểu rõ các các chủ trương, đường lối của Đảng./.

 

Ánh Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4