Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục TTHC thực hiện liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.
Ngày cập nhật 27/08/2019

  Chủ tịch  UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 về  việc công bố danh mục TTHC thực hiện liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có Danh mục phụ lục kèm theo) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

   Theo đó, yêu cầu:

   - Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND cấp huyện, Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

   + Niêm yết, công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị;

   + Triển khai thực hiện giải quyết liên thông các thủ tục hành chính này theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

   - Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:

   + Công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trên Hệ thống thông tin thủ tục hành chính của tỉnh và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Nguyễn Trung Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 11