Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2233/QĐ-UBND công bố 07 TTHC mới ban hành lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 11/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1689 /QĐ-UBND công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 10/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND Quy định việc tổ chức thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Hành chính công các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2019.
Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1462 /QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 13 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1432/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND công bố 02 TTHC mới ban hành, 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 03 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1265 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 8