Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Ngày 19 tháng 8 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2116 /QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Ngày 19/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2118/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục 14 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, 12 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và 04 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp nhưng...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (09 TTHC) và bị bãi bỏ (06 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa...
Ngày 10/8/2020, UBND xã ban hành Kế hoạch số 467/KH-UBND thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn xã Vinh Hiền.
Ngày 04/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND về Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy định này quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống thông tin phản ánh hiện...
Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (gọi tắt là Nghị định 45/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2020.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 về việc Công bố 02 TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 21/7/2020, Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế ban hành công văn số 1173/SGTVT-ĐTSH&NL về việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về dịch vụ đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5